TRAN QUANG HAI’s workshop in Devesset, France, 04.08.2013

 

workshop à Devesset 08.2013.jpg

photo de stage du chant diphonique au Village du Lac, à Devesset, France ,du 4 au 10 août 2013
Hình ky niêm khóa dạy hát đồng song thanh tại Trung tâm Village du Lac, tỉnh Devesset, xứ Pháp, 4-10 tháng 8, 2013