Tụng kinh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, VIỆT NAM – Buddhist Recitation with overtones

Tụng kinh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, VIỆT NAM – Buddhist Recitation with overtones

Published on May 1, 2010

Trần Quang Hải đề xướng cách tụng kinh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với cách dùng bồi âm số 5 sau chữ MÔ và dùng một chuỗi bồi âm 6, 7, 8, 9 và 10 sau chữ Phật cuối câu . Đây là một thể nghiệm phát xuất đầu tiên vào ngày 1 tháng 5, 2010 .
This is an experimental manner of reciting the mantra NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT of Vietnamese Buddhism. It is proposed by Trần Quang Hai with the use of overtones in the prayer. He uses overtone no 5 after the word MÔ and the series of overtones (6,7,8,9, 10) after the word PHẬT (Buddha). Date of creation : 1st May 2010 Filmed by Bạch Yến, at Trần Quang Hải/Bạch Yến’s home, Limeil Brevannes, France .

Author: tranquanghai1944

Ethnomusicologist, composer and vietnamese traditional musician

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: