FESTIVAL UMBRIA IN VOCE 5 : Laboratorio con TRAN QUANG HAI “OVERTONE SINGING e CANTO DIFONICO”, 9 NOVEMBRE 2019,GUBBIO,UMBRIA,ITALIA

FESTIVAL UMBRIA IN VOCE 5 : Laboratorio con TRAN QUANG HAI “OVERTONE SINGING e CANTO DIFONICO”, 9 NOVEMBRE 2019, GUBBIO,UMBRIA, 

ITALIA

Laboratorio con TRAN QUANG HAI, 9 novembre 2019

“Overtone singing e canto difonico” un’esperienza formativa eccezionale con un grande maestro del canto armonico mondiale

posti limitai iscrizione obbligatria

info e prenotazioni : 3349843087 / 3394076156

Workshop with TRAN QUANG HAI, 9 November 2019  
"Overtone singing and harmonic singing " an exceptional educational experience with a great master of world harmonic singing  
limited places mandatory registration 
info and prenotations: 3349843087/3394076156 

 Lớp dạy hát đồng song thanh với TRẦN QUANG HAI, ngày 9 tháng 11 năm 2019 
"Overtone singing và harmonic singing" một trải nghiệm giáo dục đặc biệt 
với một bậc thầy vĩ đại của hát đồng song thanh thế giới. 
Hạn chế đăng ký bắt buộc và thông tin : 3349843087/3394076156 

The Vietnamese Tran Quang Hai, the greatest expert and master in the world of difonic singing: a vocal technique of shamanic origin widespread in Mongolia, Siberia and South Africa which he introduced into contemporary music receiving many international awards. Refined interpreter of the musical traditions of the Far East, he was a master of artists such as Demetrio Stratos, and since 1968 he is part of the research group of the CNRS, department of musicology at the Musée de l’Homme in Paris. Saturday 9 November at 13.30 will be the protagonist of the seminar “Overtone singing and singing difonico”, lasting 5 hours (info: umbriainvoce@gmail.com).

Trần Quang Hải, chuyên gia Việt Nam và bậc thầy vĩ đại nhất trong thế giới ca hát đặc biệt: một kỹ thuật về giọng có nguồn gốc pháp sư lan rộng ở Mông Cổ, Tây Bá lợi Á và Nam Phi mà ông đã đưa vào âm nhạc đương đại . Ông đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Chuyên gia nổi tiếng về truyền thống âm nhạc của Viễn Đông, ông là bậc thầy của các nghệ sĩ như Demetrio Stratos, và từ năm 1968, ông là thành viên của nhóm nghiên cứu của CNRS, khoa âm nhạc tại Musée de l’Homme ở Paris. Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 lúc 13:30 sẽ là nhân vật chính của hội thảo Giọng hát Overtone hát và hát Difonico, kéo dài 5 giờ (thông tin: umbriainvoce @ gmail.com).

Partager :

UMBRIA IN VOCE : Laboratorio con TRAN QUANG HAI “OVERTONE SINGING e CANTO DIFONICO”, 9 NOVEMBRE 2019, UMBRIA, ITALIA

Laboratorio con TRAN QUANG HAI, 9 novembre 2019

“Overtone singing e canto difonico” un’esperienza formativa eccezionale con un grande maestro del canto armonico mondiale

posti limitai iscrizione obbligatria

info e prenotazioni : 3349843087 / 3394076156

Workshop with TRAN QUANG HAI, 9 November 2019  
"Overtone singing and singing sonic" an exceptional educational experience with a great master of world harmonic singing  
limited places mandatory registration 
info and prenotations: 3349843087/3394076156 

 Saturday 9 november 2019 13h30-18h30

🔹 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟵 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟵 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯:𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴:𝟯𝟬 🔹
Un eccezionale #workshop di cinque ore per approfondire il ᴄᴀɴᴛᴏ ᴀʀᴍᴏɴɪᴄᴏ con un maestro indiscusso a livello mondiale: Tʀᴀɴ Qᴜᴀɴɢ Hᴀɪ, vietnamita residente a Parigi, musicista di talento e rinomato proveniente da una famiglia di cinque generazioni di musicisti.

Durante il seminario, Tran Quang Hai insegnerà le 2 tecniche di base del canto armonico:
✔️Tecnica della cavità a una bocca con serie inferiori di sovratoni.
✔️Tecnica di due cavità della bocca con serie superiori di sovratoni.
✔️ E a seguire, esercizi per l’improvvisazione e la creazione collettiva, per il controllo di ogni tono, per il miglioramento delle sfumature imparando a ridurre il suono fondamentale e per imparare come ascoltare le proprie sfumature per creare piccole melodie.

❗️Iscrizione obbligatoria: 3349843087 – 3394076156
o scrivere a umbriainvoce@gmail.com

Saturday 𝟵 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯er 𝟮𝟬𝟭𝟵 from 𝟭𝟯: 𝟯𝟬 to 𝟭𝟴: 𝟯𝟬 🔹

An outstanding five-hour #workshop to deepen into OVERTONE SINGING or THROAT SINGING with an undisputed world-class master: Tʀᴀɴ Qᴜᴀɴɢ Hᴀɪ, a Vietnamese resident of Paris, a talented and renowned musician from a family of five generations of musicians. During the seminar, Tran Quang Hai will teach the 2 basic techniques of harmonic singing: ✔️ One-mouth cavity technique with lower series of overtones. “Technique of two cavities of the mouth with superior series of overtones. ✔️ And then, exercises for improvisation and collective creation, for the control of each tone, for the improvement of nuances, learning to reduce the fundamental sound and to learn how to listen to one’s own nuances to create small melodies. Obbligatoria Mandatory registration: 3349843087 – 3394076156 or write to umbriainvoce@gmail.com